1. Köpvillkor www.baddsoffexperten.se

 

14 dagar öppet köp:
Läs mer här

Alltid fri frakt på beställningar över 799 kr:
Läs mer här

Sortimentgaranti:
Läs mer här

Fem års garanti:
Läs mer här

Prisgaranti:
Läs mer här

Betalningsalternativ
Läs mer här

 

Vill du veta mer om dina rättigheter som konsument hittar du det på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se

 

Genom att beställa en produkt från www.baddsoffexperten.se förbinder du dig till följande betalnings, leverans och reklamations villkor. Handlar du som privatperson från våra sida gäller villkoren i distansköplagen och konsumentköplagen och du kan åberopa reglerna i dessa lagar vid eventuella hänvändelser till oss. Handlar du som företagskund, Det vill säga all form av handel med juridiska personer, gäller nedanstående köpevillkor vid all handel med Bäddsoffexperten. Bäddsoffexperten ägs av United Internet Furniture Sweden AB org: 556827-0382 och avtal mellan alla kunder på baddsoffexperten.se står därför mellan dessa parter.

 

Betalningsvillkor
På vår hemsida kan du betala med kort, Qvickly, Swish, faktura eller välja att betala en handpeng på 1/3 av köpeskillingen i förskott via faktura. Du kan även välja att förskottsbetala hela din order. Eller för medlemmar i vår företagsklubb så kan du få den mot 30 dagars faktura. .

 

Priser
Priserna anges i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar moms och andra tillämpliga skatter. Varukorgen visar slutpriset inklusive alla avgifter som moms, frakt och extra avgifter. Vi kommer att göra vad vi rimligen kan för att se till att de priser som anges på vår webbplats är korrekta och uppdaterade. Vid eventuella prisfel meddelas du via e-post eller telefon och vi ger dig möjlighet att bekräfta din beställning till rätt pris.

 

Betalning
Betalning sker via den valda betalningsmetoden vid kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Qvickly eller någon annan av våra partners.

 

Kortbetalning
Kortbetalningar accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Din valda betalningstyp (betalkort eller kreditkort) debiteras när du skickar din beställning i slutskedet av kassan.

 

Alla produkter som Bäddsoffexperten skickar ut är i United Internet Furniture Sweden ABs ägo fram till dess att produkten är betald fullt ut till United Internet Furniture Sweden AB, och att signerad och mottagen leverans har skett till avsedd köpare av varan. Skulle av någon anledning en betalning från en köpare visa sig vara felaktig eller på annat sett inte kunnat fullföljas är alla varor i det aktuella köpeavtalet i United Internet Furniture Sweden AB ägo oavsett om leverans till slut kund har skett.

 

När det gäller köp av omonterade möbler gäller särskilda regler. Om monteringstjänster inte köpts genom Bäddsoffexperten så ansvarar köparen själv för monteringen och eventuella skador som uppstår där vid. bifogad monteringsanvisning skall användas och möblerna skall monteras på en skyddad plats så att golvet inte repar eller skadar möblerna.

 

Reklamationsrätt
När det gäller möbler gäller sedvanlig reklamationsrätt enligt distanköplagen eller konsumentköplagen för privatkunder, möblerna skall hålla för normalt slitage och belastning i den tid som lagen föreskriver. När det gäller företagskunder har Bäddsoffexperten en ambition om att möblerna skall svara till dom kvalitetsnormer som är brukliga inom branschen vid leveranstillfället. Skulle skada som kan härledas till fabrikationsfel, uppstå vid senare tidpunkt än mottagningstillfället, skall detta regleras mellan parterna i vart enskilt tillfälle. Alla skador synliga vid leveranstillfället skall reklameras inom 7 dagar efter leverans. Skador som upptäcks senare skall reklameras inom ett år efter mottagandet. Bäddsoffexperten har för avsikt att vara behjälplig med att hitta lösningar till alla kunder, men skador som rapporteras efter ovannämnda tidsfrister står det Bäddsoffexperten fritt att avhjälpa eller inte. Bäddsoffexperten har för avsikt att avhjälpa sådana fel i så stor uträckning som detta är möjligt i fall där kunderna har en tillmötesgående attityd och är behjälpliga med detta. Vid eventuella reklamationer garanterar vi inte att alla fel kan avhjälpas på plats utan att i vissa fall kan varan behöva transporteras.

 

Ersättning för reklamerad vara, skulle en reklamation innebära att varan efter en tid måste ersättas står Bäddsoffexperten inte för eventuella kostnader kunden haft i samband med avhjälpning av felet eller skador som uppstått på grund av detta orsakat av kunden eller tredje part. Bäddsoffexpeten står bara ansvarig för kostnader för möbler, som enligt reglerna för reklamationer har godkänts av Bäddsoffexperten.

 

Rätt att häva köp
Kunden har enligt distansköpslagen rätt att häva köpet av en vara inom 14 dagar efter leverans men skall då själv stå för alla kostnader förknippade med detta. I fall med omonterade möbler är dessa kostnader omfattande. Vi på bäddsoffsexperten går ut över detta för att garantera nöjda kunder ger vi 14 dagars öppet köp i vår fysiska butik. Specialbeställda varor som ej avbildas i ordinarie sortiment tas som regel ej i retur. Alla varor som returneras skall returneras i  originalförpackning. Monterade möbler tas som regel ej i retur, men bäddsoffexperten.se stävar efter att ha 100% nöjda kunder och det står därför Bäddsoffexperten fritt att själv avgöra i varje enskilt fall. I fall där monterade möbler tas i retur förbehåller sig Bäddsoffexperten rätten att göra avdrag för eventuell värdeminskning. Du har som kund rätt att besiktiga en vara innan du väljer om du vill returnera den eller inte alltså kan du öppna paketen. När det gäller rea varor och outletvaror ges som regel inte öppet köp på dessa, men vi tar det från fall till fall då vi eftersträvar nöjda kunder. Varan skall dock kunna returneras i orginal förpackning emballerad så att den utan att få skador under transporten kan returneras.

 

Det finns en färdig mall för returer på Konsumentverket du hittar den på länken här under. Men du är givetvis alltid välkommen att ta kontakt med oss vi mejl eller telefon så hjälper vi dig.

Mall:
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett – Konsumenterverkets hemsida

 

Fri frakt policy
För att du skall känna dig trygg med dit köp hos oss erbjuder vi dig alltid fri frakt till porten inom Sverige vid köp över 799 kr. Inbärning och andra tjänster kan köpas till om så önskas.

 

Skadat gods
När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till speditören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

 

Retur policy
För alla privat kunder som handlar på våra sidor erbjuder vi 14 dagars retur inom Sverige. För retur av varor köpta på internet gäller reglerna i distansköplagen. Vi går utöver dessa och erbjuder 14 dagars öppet köp när varan lämnas i vår butik. För alla returer gäller att varan är betald fullt ut vid leverans och att kunden är behjälplig med att fylla i våra retur papper och tillrättalägger för att en retur skall vara genomförbar i vårt frakt system. Varan skall returneras i originalförpackning inom 14 dagar efter leverans. Du har rätt att öppna förpackningen och besiktiga varan innan retur. Special beställda varor som inte avbildas i ordinarie sortiment tas som regel ej i retur.

 

Kvitto
Spara kvitttot då det kan komma att efterfrågas vid senare hänvändelser till Bäddsoffexperten.

In English

Terms and Conditions Baddsoffexperten.se

14 day right to withdraw:
14 day buy on approval

Free delivery on orders over 799 SEK:
Delivery

Product Assortment Guarantee:
Product Assortment Guarantee

Price Guarantee:
Price Match Guarantee

Payment:
Payment information

You can read more about your rights as a consumer on the Swedish Consumer Agency (Swedish: Konsumentverket) web site:
https://www.hallakonsument.se/en/engelska/

https://www.konsumentverket.se/

General

By ordering a product from www.baddsoffexperten.se you agree to the following payment, delivery and complaint terms. If you shop as a private person on our part, the terms of the Distance Purchase Act and the Consumer Purchase Act apply and you can invoke the rules in these laws in the event of any inquiries to us. If you shop as a corporate customer, ie all forms of trading with legal entities, the following terms and conditions apply to all trading with bäddsoffexperten. www.baddsoffexperten.se is owned by United Internet Furniture Sweden AB org: 556827-0382 and agreements between all customers on www.baddsoffexperten.se are therefore between these parties.

Payment

On our website, you can pay with Credit Card, Debit Card, Qvickly, Swish, invoice or choose to pay a down payment of 1/3 of the purchase price in advance via invoice.  You can choose to pay your order in advance with prepayment invoice. Or if you are a member of out business club you can can pay with 30 days invoice after delivery.

Payment is made through the selected payment method at checkout. The payment method is provided by Qvickly or one of our partners.

Card payments are accepted by Visa, MasterCard and Maestro. Your chosen payment type (Debit card or credit card) will be charged when you submit your order at the final stage of the checkout.

Prices are given in Swedish Crowns (SEK). Prices include VAT and any other applicable taxes. The shopping cart will show the final price including all fees such as VAT, shipping and additional fees. We will do what we reasonably can to ensure that the prices stated on our website are accurate and up to date. In the event of any pricing errors, you will be notified by email or telephone and we will give you the opportunity to re-confirm your order at the correct price.

All products that Baddsoffexperten.se sends out are in United Internet Furniture Sweden AB’s possession until the product has been paid in full to United Internet Furniture Sweden AB, and that signed and received delivery has been made to the intended buyer of the product. Should for any reason a payment from a buyer prove to be incorrect or otherwise could not be fulfilled, all goods in the current purchase agreement in United Internet Furniture Sweden AB are owned regardless of whether delivery has finally taken place to the customer.

When it comes to buying unassembled furniture, special rules apply. If installation services have not been purchased through Baddsoffexperten.se, the buyer is responsible for the installation and any damage that occurs there. The enclosed installation instructions must be used and the furniture must be mounted in a protected place so that the floor does not scratch or damage the furniture.

In the case of furniture, the usual right of complaint applies according to the Distance Purchase Act or the Consumer Purchase Act for private customers, the furniture must withstand normal wear and tear and load for the time prescribed by law. When it comes to corporate customers, Baddsoffexperten.se has an ambition that the furniture will meet the quality standards that are customary in the industry at the time of delivery. Should damage that can be traced to manufacturing defects occur at a later time than the time of receipt, this shall be settled between the parties on each individual occasion. All damage visible at the time of delivery must be reported within 7 days after delivery, damage discovered later must be reported within one year after receipt. Baddsoffexperten.se intends to be helpful in finding solutions for all customers, but damages that are reported after the above-mentioned deadlines, Baddsoffexperten.se is free to remedy or not. Baddsoffexperten.se intends to remedy such errors to the greatest extent possible in cases where customers have a accommodating attitude and are helpful with this. In the event of any complaints, we do not guarantee that all faults can be rectified on site, but that in some cases the product may need to be transported.

Compensation for a complained item, should a complaint mean that the sofa must be replaced after a while, Baddsoffexperten.se is not responsible for any costs the customer has incurred in repairing the defect or damage caused due to this caused by the customer or third party. Baddsoffexperten.se is only responsible for costs for furniture, which according to the rules for complaints has been approved by Baddsoffexperten.se.

Right of withdrawal

According to The Act on Distance Contracts and Off-Premises Contracts, the customer has the right to cancel the purchase of an item within 14 days of delivery, but must then bear all costs associated with this. In the case of unassembled furniture, these costs are extensive. We at the Baddsoffexperten.se go beyond this to guarantee satisfied customers, we give 14 days open purchase. Specially ordered items that are not pictured in the regular range are usually not returned. All returned goods must be returned in original packaging. Assembled furniture is usually not returned, but Baddsoffexperten.se strives to have 100% satisfied customers and the Baddsoffexperten.se is therefore free to decide for himself in each individual case. In cases where assembled furniture is returned, Baddsoffexperten.se reserves the right to make a deduction for any reduction in value. As a customer, you have the right to inspect an item before you choose whether you want to return it or not, so you can open the packages. When it comes to sale goods and outlet goods, there is usually no open purchase of these, but we take it from case to case as we strive for satisfied customers. However, the product must be able to be returned in the original pre-packaging without it being damaged during transport.

There is a ready-made template for returns at the Swedish Consumer Agency, you can find it at the link below. But you are of course always welcome to contact us by email or phone and we will help you.

https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Free Delivery Policy

In order for you to feel safe with your purchase with us, we always offer you free shipping within Sweden for orders over 799 SEK. Billing and other services can be purchased but are not included.

Damaged Items

When you receive your items it is important that you inspect the shipment immediately. Should the packaging be damaged, notify the shipping company directly. Always save the confirmation you receive that your shipment is damaged.

Return Policy

For all private customers who shop on our sites, we offer 14 days return within Sweden. For the return of goods purchased on the internet, the rules in the Distance Selling Act apply. We go beyond these and offer 14 days of open purchase if you return the Item in our shop. For all returns, the product must be paid in full before return to our shop. For the return the customer must be helpful in filling in our return papers and arrange for a return to be feasible in our shipping system. The item must be returned in original packaging within 14 days of delivery. You have the right to open the packaging and inspect the product before returning. Specially ordered items that are not pictured in the regular range are usually not returned.

 

Save the receipt as it may be requested in later inquiries to the Baddsoffexperten.se.